Circulars, decision of the ministry of finance

Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC

       Ngày 22/12/ 2014, BTC ban hành Thông  tư  số 200/2014/TT – BTC về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành...
Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009

Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009

Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 - HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP.
Thông tư Số: 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007

Thông tư Số: 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007

Thông tư Số: 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 - Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày...
Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009

Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009

Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THUYẾT MINH THÔNG TIN ĐỐI VỚI CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009

Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009

Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 - HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO, TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, CÔNG TRÌNH XÂY LẮP...
Thông tư số: 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009

Thông tư số: 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009

Thông tư số Số: 203/2009/TT-BTC 20/10/2009-Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.7

Nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.7

Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) một số nội dung về kê khai thuế theo quy định tại công văn số 8336/BTC-TCT và công văn số 8355/BTC-CST ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ...