Gõ bỏ phần mềm

Hướng dẫn chi tiết cách gỡ bỏ phần mềm khỏi máy tính

Vào mục Start chọn và mục Cost đã được cài đặt để chọn Uninstall. Hoặc chọn gỡ bỏ chương trình từ Control PanelPrograms and Features và chuột phải vào chương trình Cost Accounting để thực hiện gỡ bỏ phần mềm.

Nếu bạn chắc chắn muốn gỡ bỏ phần mềm Cost khỏi máy tính chọn vào nút Yes để thực hiện.

Chờ trong giây lát để chương trình được gỡ bỏ khỏi máy tính.

Sau khi thực hiện sau ấn nút OK để hoàn tất thao tác gỡ bỏ chương trình.

Sau khi gỡ bỏ phần mềm, biểu tượng chạy chương trình ngoài màn hình (desktop) và menu Start của window sẽ được xóa bỏ.