Hệ thống menu

Hệ thống menu trong Fast Accounting được tổ chức dưới dạng menu 3 cấp.

Cấp thứ nhất bao gồm các phân hệ nghiệp vụ sau:

 1. Hệ thống
 2. Kế toán tổng hợp
 3. Kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay
 4. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 5. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 6. Kế toán hàng tồn kho
 7. Báo cáo chi phí theo tiểu khoản, khoản mục
 8. Báo cáo vụ việc, giá thành công trình
 9. Kế toán giá thành sản xuất liên tục
 10. Kế toán giá thành sản xuất theo đơn hàng      
 11. Kế toán tài sản cố định
 12. Kế toán công cụ, dụng cụ     
 13. Báo cáo thuế
 14. Báo cáo quản trị theo các trường tự do
 15. Báo cáo quản trị phân tích theo thời gian
 16. Báo cáo quản trị phân tích theo đơn vị cơ sở.

Cấp menu thứ 2 liệt các màn hình nhập liệu, các nhóm chức năng của báo cáo trong từng phân hệ nghiệp vụ, các danh mục từ điển và số dư đầu kỳ,  bao gồm các cụm chức năng sau:

 1. Cập nhật số liệu
 2. Nhóm chức năng báo cáo
 3. Danh mục từ điển
 4. Số dư đầu kỳ

Cấp menu thứ 3 liệt kê ra chi tiết của từng báo cáo cụ thể.