Hướng dẫn cập nhật danh mục hàng hóa vật tư

Các thông tin về vật tư, hàng hoá gồm có:

-          Mã vật tư : Mỗi hàng hóa, vật tư được đặt một mã để quản lý (bắt buộc khai báo)

-          Mã tra cứu : Dùng bổ sung thêm cho trường mã vật tư (có thể không cần khai báo)

-          Tên vật tư : Diễn giải thông tin của vật tư (bắt  buộc phải khai báo)

-          Tên 2: tên tiếng Anh của vật tư

-          Đơn vị tính : Bắt buộc khai báo

-          Theo dõi tồn kho: vật tư có theo dõi tồn kho hay không

-          Cách tính giá hàng tồn kho: 1 - Giá trung bình tháng, 2 – Giá đích danh, 3 - Giá nhập trước xuất trước, 4 – Giá trung bình di động

-          Loại vật tư: 21 - Nguyên vật liệu, 22 - Phụ tùng, công cụ, 51 - Thành phẩm, 61 - Hàng hoá.

-          Tài khoản kho: dùng để tự động hạch toán tk kho trong phiếu nhập/xuất

-          Có/không cho phép sửa tài khoản kho: dùng trong trường hợp cùng một vật tư có thể nằm trên 2 tài khoản khác nhau thì phải cho phép sửa tài khoản kho

-          Tài khoản doanh thu: dùng để tự động hạch toán tk doanh thu trong hóa đơn bán hàng

-          Tài khoản doanh thu nội bộ: dùng để tự động hạch toán tk doanh thu nội bộ trong hóa đơn bán hàng

-          Tài khoản chiết khấu: dùng để tự động hạch toán tk chiết khấu trong hóa đơn bán hàng

-          Tài khoản giá vốn hàng bán: dùng để tự động hạch toán tk giá vốn trong hóa đơn bán hàng

-          Tài khoản hàng bán bị trả lại: dùng để tự động hạch toán tk hàng bán bị trả lại phiếu nhập hàng bán bị trả lại

-          Tài khoản chênh lệch giá vật tư: sử dụng khi tự động định khoản tiền chênh lệch của hàng tồn kho khi tính giá trung bình

-          Tài khoản nguyên vật liệu: dùng để tự động hạch toán tk chi phí trong phiếu xuất sử dụng

-          Tài khoản sản phẩm dở dang: sử dụng để thực hiện các tính toán liên quan đến giá thành

-          Tài khoản chi phí khuyến mãi: dùng để tự động hạch toán tk chi phí khuyến mãi trong hóa đơn bán hàng.

-          Nhóm vật tư 1,2,3

-          Số lượng tồn tối thiểu

-          Số lượng tồn tối đa

-          Ghi chú

Các trường tự do.