Hướng dẫn cập nhật phân hệ tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong phần mềm Cost ERP

Kế toán tài sản cố định || Kế toán công cụ dụng cụ