Hướng dẫn chi tiết cập nhật phiếu kế toán trong phần mềm Cost Accounting

Các phím chức năng trong chứng từ phiếu kế toán:

Mới: Dùng tạo mới chứng từ

Sửa: Dùng sửa chữa lại chứng từ

Sao chép: Dùng copy ra một chứng từ tương đương chứng từ cũ

In chứng từ: Dùng in phiếu, khi tích in sẽ có danh sách mẫu in để người dùng lựa chọn

Xóa: Dùng để xóa chứng từ

Tìm: Dùng để tìm kiếm những chứng từ đã tạo thuộc phiếu kế toán

Hướng dẫn về sử dụng

Phiếu kế toán dùng để cập nhật các nghiệp vụ khác, không nằm trong các chứng từ đặc thù như phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn bán hàng, phiếu nhập mua...

Các nghiệp vụ hay được thực hiện trên phiếu kế toán như là: Hoạch toán tiền lương cuối tháng, trích bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế...

Để hoạch toán được nhiều nghiệp vụ trên cùng 1 phiếu kế toán cần lưu ý trường "Nhóm ĐK". Trong 1 nhóm định khoản chương trình sẽ cho phép hoạch toán 1 Nợ đối ứng với nhiều Có hoặc ngược lại.