Hướng dẫn chi tiết khai thác thông tin trong Menu: Danh mục từ điển trong phân hệ hệ thống

1. Khai báo các màn hình nhập chứng từ

Trong mục này chứa toàn bộ thông tin khai báo liên quan đến màn hình nhập liệu của tất cả các chứng từ có trong phần mềm

Có thể khai báo thay đổi số lượng màn hình lọc sẵn khi vào chứng từ

Có thể khai báo để bổ sung thêm các trường thông tin trên màn hình chứng từ

2. Danh mục quyển chứng từ

Mục đích danh mục dùng để đánh số chứng từ theo quy luật lặp lại hoặc theo quy luật do người dùng tự định nghĩa. Mỗi quyển sẽ được áp dụng cho mỗi loại chứng từ khác nhau.

3. Danh mục đơn vị cơ sở

Dùng khai thác bài toán một công ty có nhiều chi nhánh hay nhiều cửa hàng.  Coi mỗi chi nhánh hoặc mỗi của hàng là một mã đơn vị cơ sở.

Sẽ giúp nhà quản lý xem được báo cáo riêng cho từng chi nhánh, cửa hàng hoặc toàn bộ