Hướng dẫn khai báo và thực hiện các bước toán kết chuyển cuối kỳ trong phần mền kế toán đá Granite

CÁC BƯỚC KẾT CHUYỂN CUỐI KỲ

1. Khai báo bút toán kết chuyển cuối kì : Tổng hợp -> Bút toán kết chuyển cuối kì -> Khai báo các bút toán kết chuyển cuối kì

   Chức năng: Thực hiện bút toán kết chuyển từ 1 tài khoản sang 1 tài khoản khác

 

 

Thông tin:

  •  Tên bút toán:  Sẽ được nêu trong phần diễn giải nội dung phát sinh
  • Tài khoản ghi nợ: Tài khoản sẽ hạch toán ghi nợ trong cặp bút toán kết chuyển
  • Tài khoản ghi có: Tài khoản sẽ hạch toán ghi có trong cặp bút toán kết chuyển
  • Loại kết chuyển: 1- Kết chuyển từ TK có sang TK nợ: Chương tình sẽ tính tổng phát sinh nợ trừ đi tổng ps có của tài khoản ghi

                             có và kết chuyển sang tài khoản ghi nợ

                                   2- Kết chuyển từ TK nợ sang Tk có: Chương trình sẽ tính tổng phát sinh có trừ đi tổng phát sinh nợ của tài khoản ghi

                                nợ và kết chuyển sang TK có

                                   3- Kết chuyển lãi lỗ: Chương trình sẽ tính tổng phát sinh nợ trừ đi tổng phát sinh có của của tài khoản ghi nợ                 

3. Tạo bút toán kết chuyển: Tổng hợp -> Bút toán kết chuyển cuối kì -> Bút toán kết chuyển cuối kì

  • Đánh dấu chọn dòng để tạo các bút toán kết chuyển
  • Nhấn nút “Tạo bút toán” hoặc phím F4 để tạo bút toán kết chuyển
  • Chọn từ kì.. đến kì… để tạo bút toán kết chuyển

 Nguồn: Cost.com.vn