Hướng dẫn tạo danh mục và phân quyền quyển chứng từ

I. Tạo danh mục quyển chứng từ

Chức năng:

  • Danh mục quyển chứng từ dùng trong việc đánh số chứng từ tự động
  • Trong quyển chứng từ có thể được dùng ở nhiều màn hình nhập chứng từ khác nhau hoặc ngược lại, một màn hình có thể sử dụng nhiều quyển chứng từ
  • Mỗi khi mở một quyển chứng từ mới ra ta phải khai báo thêm một quyển chứng từ trong danh mục

Đường dẫn: (1) Hệ thống -> (2) Danh mục quyển chứng từ

Màm hình xuất hiện bảng [ Danh mục quyển chứng từ ]

Để tạo mới quyển chứng từ click chọn [ Mới ]

Thông tin chi tiết:

Mã quyển chứng từ: Mã quyển chứng từ thể hiện của từng loại phiếu trong màn hình nhập chứng từ

Tên quyển chứng từ: Tên quyển chứng từ thể hiện bằng tiếng Việt

Tên 2: Tên quyển chứng từ thể hiện bằng tiếng Anh

Ký hiệu mẫu hóa đơn: Ký hiệu mẫu số hóa đơn

Số seri: Số seri thường sử dụng trong trường hợp hóa đơn bán hàng

Danh sách mã chứng từ: Danh sách các màn hình chứng từ có quyền sử dụng quyển số này

Từ số/ đến số: Số chứng từ được giới hạn số chứng từ trong quyển

Biểu thức tiếp đầu ngữ: Khai báo biểu thức tiếp đầu ngữ định dạng trong số chứng từ

Biếu thức tiếp vị ngữ: Khai báo định dạng phần đuôi của chứng từ

Chèn số 0 vào đầu: Có/Không chọn chèn số 0 vào đầu

Ví dụ: Trình bày biểu thức định dạng của số chứng từ

           Ví dụ: chọn định dạng tiếp đầu ngữ là “PC” có chèn số 0 thì số chứng tư sẽ là PC00001. Nếu chọn định dạng tiếp đầu ngữ là “PC” không chèn số 0 vào thì số chứng từ sẽ là PC1

Kiểm tra trùng số chứng từ: 0-Không kiểm tra/1-Cảnh báo/2-Không cho lưu

Số chứng từ hiện thời: Chứng từ đã được đánh tới số, sử dụng đến chứng từ số

Gán số chứng từ liên tực đến số hiện thời: Check chọn có tác dụng tạo số chứng từ liên tục theo số chứng từ hiện thời

Ngày bắt đầu sử dụng: Ngày bắt đầu sử dụng quyển chứng từ

Trạng thái: 0-Đóng/1- Đang sử dụng

Danh sách mã chứng từ

II.Phân quyền sử dụng ký hiệu hóa đơn, quyển chứng từ

Chức năng: Dùng để khai báo những người sử dụng chương trình, phân quyền, sửa đổi và xóa người sử dụng các quyển chứng từ

Đường dẫn: (1) Hệ thống-> (2) Quản lý người sử dụng->(3) Phân quyền sử dụng ký hiệu hóa đơn, quyển chứng từ

Màn hình xuất hiện bảng [ Phân quyền sử dụng ký hiệu hóa đơn, quyển chứng từ]

1.Để thêm quyền sử dụng hóa đơn, quyển chứng từ click chọn [ Mới ] hoặc F4

Xuất hiện [ Thêm quyền sử dụng chứng từ ]

Thông tin chi tiết:

Tên NSD: Chọn tên người sử dụng để phân quyền

Danh sách quyển chứng từ: Chọn danh sách quyển chứng từ cần phân quyền

2.Sửa đổi người dử dụng ký hiệu hóa đơn, quyển chứng từ

Các bước thực hiện:

- Chọn dòng cần sửa

- Click chọn [ Sửa ] hoặc F3 sửa các thông tin chi tiết quyền của người sử dụng

- Click chọn [ Nhận] hoặc Alt+N để lưu lại thông tin đã sửa

3.Sao chép thông tin người sử dụng ký hiệu hóa đơn, quyển chứng từ

Các bước thực hiện:

- Chọn dòng cần copy

- Click chọn [ Copy ] hoặc Cltrl+F4 để copy các thông tin chi tiết quyền của người sử dụng

- Click chọn [ Nhận] hoặc Alt+N để lưu lại thông tin

4.Xem thông tin người sử dụng ký hiệu hóa đơn, quyển chứng từ

Các bước thực hiện:

- Chọn dòng cần xem

- Click chọn [ Xem ] hoặc F2 để xem các thông tin chi tiết quyền của người sử dụng

- Click chọn [ Nhận] để quay ra

5.Xóa quyền sửu dụng ký hiệu hóa đơn, quyển chứng từ

Các bước thực hiện:

- Chọn dòng cần xóa

- Click chọn [ Xóa ] hoặc F8 để xóa . chương trình hiện ra câu cảnh báo có/không chắc chắn xóa

- Click chọn [ Có ]

 Nguồn: Cost.com.vn