Hướng dẫn xây dựng các danh mục từ điển trong phần mền đá Granite

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CÁC DANH MỤC

 1. Danh mục khách hàng/NCC
 2. Danh mục hàng hóa, vật tư
 3. Danh mục kho hàng
 4. Danh mục công trình

Hướng dẫn sử dụng:

1. Danh mục khách hàng/NCC : Bán hàng -> Khách hàng -> Danh mục

       Chức năng:  Dùng để quản lí khách hàng và các đối tượng công nợ phải thu, phải trả ( TK 131,136,1388,141)

                         Các nhà cung cấp và các đối tượng công nợ phải trả ( TK 331, 336,3388) cũng được quản lí chung trong danh mục khách hàng.

 • Mã khách: Mã khách do người sử dụng quy ước
 • Tên khách: Khai báo tên khách hàng
 • Địa chỉ: Địa chỉ khách hàng
 • Mã số thuế : Khai báo mã só thuế của khách hàng

2. Danh mục hàng hóa, vật tư: Tồn kho -> Danh mục vật tư –> Danh mục vật tư

        Chức năng:  Khai báo các loại hàng hóa, vật tư, thành phẩm của đơn vị

                          Cập nhật tài khoản kho, tài khoản doanh thu, tài khoản giá vốn,.. theo từng loại hàng hoá vật tư, thành phẩm

 • Mã vật tư: Khai báo mã vật tư do người sử dụng quy ước
 • Tên vật tư: Khai báo tên vật tư
 • Đơn vị tính: Đơn vị tính của vật tư
 • Những ô liên quan tới tài khoản để phục vụ nhập dữ liệu sau này. Nếu không điền sẵn trong danh mục sau này khi làm hóa đơn sẽ phải nhập lại từng ô.
 • Nhóm vật tư 1,2,3 : Hàng hóa vật tư được phân theo nhóm nào và được khai báo trong danh mục nhóm hàng hóa, vật tư

3. Danh mục kho hàng: Tồn kho -> Danh mục kho

              Chức năng:  Khai báo các kho hàng của doanh nghiệp, hàng hóa được nhập-xuất được chỉ rõ cho từng kho

 • Mã kho: Khai báo mã kho
 • Tên kho: Tên tiếng Việt của kho

Chú ý: Các lỗi thường gặp khi đặt mã
- Các mã như : Mã vật tư – Mã khách hàng – Mã Kho là cụm từ viết liền, không dấu, không khoảng trắng, được sử dụng dấu  _ ( Shift - )
- Mã lồng nhau : Ví dụ như mã khách hàng đặt là KH1 và KH10 chắc chắn sẽ báo lồng nhau. Vì KH1 đã nằm toàn bộ trong KH10
- Các danh mục khác … cũng thao tác tương tự như các danh mục trên
- Danh mục nhân viên : Bán Hàng -> NV bán hàng ( bên cạnh danh mục khách hàng)
- Danh mục công trình: Giá thành dự án công trình -> Danh mục.

 Nguồn: Cost.com.vn