Hướng dẫn xem báo cáo kho trong phần mềm kế toán đá Granite

 HƯỚNG DÂN XEM BÁO CÁO KHO

1. Thẻ kho chi tiết vật tư ( Đá) : Tồn kho ->  Báo cáo tồn kho  -> Thẻ kho, Sổ chi tiết vật tư

 

 • Mã vật tư: Mã vật tư cần lọc
 • Mã kho: Mã kho cần lọc ( nếu NSD không nhập trường mã kho thì chương trình tự động hiển thị tất cả các mã kho của vật tư)
 • Từ ngày… Đến ngày : Ngày bắt đầu đến ngày kết thúc khai báo
 • Ngày mở sổ: Ngày mở thẻ

Mẫu báo cáo sổ chi tiết vật tư

2. Tổng hợp nhập xuất tồn : Tồn kho ->  Báo cáo tồn kho  -> Tổng hợp nhập xuất tồn

 

 • Từ ngày... Đến ngày : Ngày bắt đầu và ngày kết thúc báo cáo
 • Mã kho: Mã kho cần lọc
 • Mã vật tư: Mã vật tư cần lọc
 • Nếu NSD không nhập trường mã kho, mã vật tư thì chương trình tự động khai báo tất cả mã kho, mã vật tư)

Mẫu báo cáo nhập xuất tồn

 

3. Báo cáo tồn kho: Tồn kho -> Báo cáo tồn kho  -> Báo cáo tồn kho

   

 • Đến ngày: NSD cập nhập ngày muốn kết thúc báo cáo
 • Mã kho: Khai báo mã kho
 • Mã vật tư : Khai báo mã vật tư
 • Nếu NSD không nhập trường mã kho, mã vật tư thì chương trình tự động lấy báo cáo của tất cả các mã kho và mã vật tư)

Mẫu báo báo tồn kho

4. Báo cáo nhập kho: Tồn kho -> Báo cáo nhập kho ->  Bảng kê phiếu nhập

 Mẫu báo cáo bảng kê phiếu nhập

5. Bảng kê phiếu xuất: Tồn kho -> Báo cáo tồn kho -> Bảng kê phiếu xuất

 Mẫu báo cáo bảng kê phiếu xuất

 Nguồn: Cost.com.vn