Những phương án tổ chức thông tin trong phần mềm Cost Accounting

 

Việc tổ chức thông tin có nhiều phương án khác nhau. Ví dụ, để theo dõi chi phí và doanh thu của công trình ta có thể đưa công trình vào tiểu khoản hoặc đưa theo dõi công trình thông qua trường vụ việc.

Việc lựa chọn phương án tổ chức thông tin cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở nghiên cứu kỹ cách thức tổ chức thông tin của Cost Accounting (đã được trình bày ở chương 1-Giới thiệu chung) để lựa chọn phương án tối ưu về lên báo cáo và dễ dàng nhập liệu cũng như xử lý số liệu.

Dưới đây sẽ trình bày các phương án tổ chức thông tin khác nhau trong Cost Accounting. Trên cơ sở các phương án này ta phải lựa chọn xem để quản lý đối tượng thông nào thì sử dụng danh mục nào, trường nào trong Cost Accounting.

 

Đối tượng thông tin cần quản lý

Phương án quản lý trong Cost Accounting

Ghi chú

Tài khoản, tiểu khoản

Danh mục tài khoản

 

Tài khoản ngân hàng

Danh mục tài khoản ngân hàng

Dùng để cung cấp các thông tin cần thiết khi in ủy nhiệm chi từ chương trình

Khế ước vay

Danh mục khế ước vay

 

Khách hàng, nhà cung cấp, các đối tượng công nợ phải thu, phải trả

Danh mục khách hàng

 

Phân loại khách hàng, nhà cung cấp, các đối tượng công nợ

Danh mục phân loại khách hàng

Ví dụ: Phân theo địa lý, đại lý/khách lẻ.

Hợp đồng, đơn hàng (mua/bán)

Đơn hàng, hợp đồng

 

Danh mục thuế suất

Danh mục thuế suất

 

Bộ phận kinh doanh, nhân viên kinh doanh

Danh mục bộ phận, nhân viên kinh doanh

 

Phân xưởng, dây chuyền sản xuất

Danh mục phân xưởng, dây chuyền sản xuất

Sử dụng trong việc tính giá thành sản phẩm

Nhân viên

Danh mục nhân viên

 

Danh mục giá bán

Danh mục giá bán

 

Vật tư, CCLĐ, hàng hoá, thành phẩm

Danh mục vật tư

 

Phân loại vật tư, hàng hoá

Danh mục phân loại vật tư, hàng hoá

 

Kho hàng

Danh mục kho hàng

 

Hạng mục công trình xây dựng; Đề án, dự án, vụ việc

Danh mục vụ việc

 

Công trình, dự án

Danh mục phân loại vụ việc

 

Khoản mục phí

Danh mục tài khoản, tiểu khoản

 

 

Danh mục khoản mục phí

Sử dụng trong trường hợp phải giữ theo hệ thống cũ.

Sản phẩm: tập hợp chi phí và tính giá thành

Danh mục sản phẩm

 

 

Danh mục tài khoản, tiểu khoản

Sử dụng trong trường hợp số lượng sản phẩm không quá nhiều và ít thay đổi.

TSCĐ

Danh mục tài sản cố định

 

Phân loại TSCĐ

Danh mục phân loại TSCĐ

 

Nguồn vốn hình thành TSCĐ

Danh mục nguồn vốn TSCĐ

 

Lý do tăng giảm TSCĐ

Danh mục lý do tăng giảm TSCĐ

 

Bộ phận sử dụng TSCĐ

Danh mục bộ phận sử dụng TSCĐ

 

Các loại tiền ngoại tệ

Danh mục tiền tệ

 

Trang thiết bị

Danh mục trang thiết bị

 

Tỷ giá quy đổi ngoại tệ

Danh mục tỷ giá

 

Các bộ phận, đơn vị, chi nhánh cần theo dõi hạch toán chi phí và doanh thu hoặc công nợ

Danh mục tài khoản, tiểu khoản

 

 

Danh mục bộ phận hạch toán

 

Các bộ phận, đơn vị, chi nhánh cần theo dõi để lên được các báo cáo kế toán như 1 đơn vị độc lập

Danh mục đơn vị cơ sở

 

Các đối tượng thông tin khác

Danh mục các trường tự do

Người dùng tự định nghĩa