Các lưu ý khi cập nhật phiếu nhập kho, phiếu xuất kho trong phần mềm Fast

Lưu ý khi cập nhật phiếu nhập kho

Liên quan đến hạch toán tài khoản nợ (tài khoản vật tư) thì chương trình sẽ tự động hạch toán dựa trên khai báo tài khoản vật tư của mặt hàng trong danh mục hàng hoá, vật tư ở phân hệ kế toán hàng tồn kho.

Trong một số trường hợp khi nhập kho có thể sẽ không biết giá mà sẽ nhập theo giá trung bình trong kỳ. Lúc này chỉ việc đánh dấu là phiếu nhập theo giá trung bình và khi tính giá trung bình chương trình sẽ tự động cập nhật giá trung bình cho các phiếu nhập kho này.

Chương trình còn cho phép tra cứu giá của các phiếu xuất để cập nhật giá cho phiếu nhập (dùng phím F5).

Mã giao dịch số 5: khi thực hiện mã giao dịch này ta phải thực hiện 2 bước, vì nhiều công ty chương trình thực hiện kho ảo (khi không biết mã kho) thì dùng mã giao dịch số 5

Lưu ý khi cập nhật phiếu xuất kho

Liên quan đến hạch toán tài khoản có (tài khoản vật tư) và tài khoản nợ thì chương trình sẽ tự động hạch toán dựa trên khai báo tài khoản vật tư và tài khoản chi phí của mặt hàng trong danh mục hàng hoá, vật tư ở phân hệ kế toán hàng tồn kho.

Trong một số trường hợp đối với các vật tư tính giá tồn kho theo phương pháp trung bình nhưng lại xuất theo giá đích danh thì ta phải đánh dấu là phiếu xuất kho theo giá đích danh. Cuối tháng, khi tính giá trung bình, chương trình sẽ không cập nhật giá lại giá cho các phiếu xuất này.

Chương trình còn cho phép tra cứu giá của các phiếu nhập để cập nhật giá cho phiếu xuất (dùng phím F5).

Theo dõi hàng tồn kho tại các đại lý 

Fast Accounting cho phép quản lý hàng gửi bán tại các đại lý tương tự như hàng tồn tại các kho của công ty - có thể in các báo cáo nhập xuất tồn, thẻ kho...

Theo dõi tình hình nhập xuất tồn của các hàng hóa mà khách hàng làm đại lý cho đơn vị , cần phải tạo ra các kho đại lý và khai báo hàng tồn kho đại lý là tài khoản 157-Hàng gởi đi bán. Khi xuất hàng gởi kho đại lý thì làm phiếu xuất điều chuyển , khi xuất bán thì cập nhật xuất bán theo các kho.

Mỗi đại lý sẽ coi như là một kho và cũng khai báo trong danh mục kho hàng. Các nhập xuất, điều chuyển kho đại lý cũng thực hiện như đối với kho của đơn vị.

Liên quan đến tài khoản hàng gửi bán (tài khoản 157) người sử dụng có thể theo dõi như là một tài khoản công nợ - có thể in sổ chi tiết công nợ, tổng hợp công nợ của các đại lý...

Khi danh nghiệp có nhiều mã đơn vị cơ sở thì tại các mã kho hàng chương trình ngầm định hiểu mã kho này thuộc mã đơn vị cơ sở hiện hành.