Không xóa được mã tài sản trong phần mềm Fast

Nguyên nhân:

            Mã tài sản khi đã có phát sinh

Cách thực hiện:

  • Vào menu điều chỉnh giá trị khấu hao theo từng kỳ, tìm mã tài sản cần xóa, nhấn F8 xóa đi
  • Xóa bút toán phân bổ tài sản
  • Xóa mã tài sản