Phần mềm kế toán Cost Accounting - Thông tư, quyết định của BTC

Thông tư 123 về thuế TNDN năm 2012

Thông tư 123 về thuế TNDN năm 2012

Thông tư 123/2012/TT-BTC thay thế Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính.
Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 2 năm 2012

Thông tư số 25/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 2 năm 2012

Thông tư số 25/2012/TT-BTC hướng dẫn tực hiện mức suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mọt số điều của nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2008 của chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng.
Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012

Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012

Thông tư 01/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012, hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch
Nghị quyết 02/CQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012

Nghị quyết 02/CQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012

Nghị quyết 02/CQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012 nêu rõ : Chính phủ thống nhất về nguyên tắc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I và quý II năm 2011 cho các...
Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011

Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011

Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Quyết định 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011

Quyết định 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2011

Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg vè việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhắm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011