Phần mềm kế toán Cost Accounting - Thông tư, quyết định của BTC

Thông tư số 6151/TCHQ-TXNK ngày 8 tháng 12 năm 2011

Thông tư số 6151/TCHQ-TXNK ngày 8 tháng 12 năm 2011

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15743/BTC-CST ngày 18/11/2011 của Bộ Tài chính về việc trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài. Để thực hiện thống nhất, đúng quy định, Tổng...
Quyết định số 2606/TCT-CS ngày 29 tháng 7 năm 2011

Quyết định số 2606/TCT-CS ngày 29 tháng 7 năm 2011

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Trong quá trình triển khai thực hiện từ cuối năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các...
Công văn số 4355/TCT-CS ngày 05 tháng 12 năm 2011

Công văn số 4355/TCT-CS ngày 05 tháng 12 năm 2011

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn, ý kiến phản ánh của một số tỉnh, thành phố đề nghị Tổng cục Thuế có ý kiến hướng dẫn việc thực hiện thuế Môn bài năm 2012.
Thông báo số 318/TB - HĐT ngày 30 tháng 11 năm 2011

Thông báo số 318/TB - HĐT ngày 30 tháng 11 năm 2011

Tổng cục Thuế sẽ cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho những người dự thi đạt yêu cầu trong kỳ thi năm 2010; những người được bảo lưu một môn, miễn thi 1 môn
Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011

Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011

Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường
Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010

Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010

Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp