Phần mềm kế toán Cost Accounting - Thông tư, quyết định của BTC

Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011

Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011

Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4 tháng 10 năm 2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính
Những sửa đổi trong Luật Quản lý thuế

Những sửa đổi trong Luật Quản lý thuế

Dự kiến sẽ có 24 nội dung liên quan đến ba nhóm vấn đề được sửa đổi, bổ sung, như đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế; các nội dung phục vụ mục tiêu cải cách - hiện đại hoá và hội nhập,
Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 2 năm 2011

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 2 năm 2011

Ngày 10 tháng 02 năm 2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC về Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Công văn của Tổng cục Thuế số 5174/TCT-CS ngày 20/12/2010

Công văn của Tổng cục Thuế số 5174/TCT-CS ngày 20/12/2010

Công văn của Tổng cục Thuế số 5174/TCT-CS ngày 20/12/2010 về việc tăng cường công tác tuyên truyền DN đặt in hóa đơn.    
Công văn của Bộ Tài chính số 16988/BTC-TCT ngày 14/12/2010

Công văn của Bộ Tài chính số 16988/BTC-TCT ngày 14/12/2010

Công văn của Bộ Tài chính số 16988/BTC-TCT ngày 14/12/2010 về việc tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp.    
Công văn của Bộ Tài chính số 15833/BTC-VP ngày 22/11/2010

Công văn của Bộ Tài chính số 15833/BTC-VP ngày 22/11/2010

Công văn của Bộ Tài chính số 15833/BTC-VP ngày 22/11/2010. Hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC.