Phần mềm kế toán Cost Accounting - Hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống danh mục tài khoản TT200

Hệ thống danh mục tài khoản TT200

Hệ thống danh mục tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của BTC
Hệ thống danh mục tài khoản TT133

Hệ thống danh mục tài khoản TT133

Hệ thống danh mục tài khoản kế toán theo thông tư TT133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của BTC