Tổng quan phân hệ bán hàng, phải thu trong phần mêm Cost Accounting

Các chức năng chính của phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu

-           Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.

-           Cập nhật danh mục giá bán của hàng hoá.

-           Cập nhật các phiếu nhập hàng bán bị trả lại và dịch vụ bị trả lại.

-           Cập nhật các hóa đơn giảm giá, bao gồm giảm giá dịch vụ và giảm giá hàng bán.

-           Cập nhật các chứng từ ghi nợ, ghi có, bù trừ công nợ.

-           Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng bán ra.

-           Theo dõi giá vốn, doanh thu, lợi nhuận theo từng mặt hàng, nhóm hàng.

-           Theo dõi bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo hợp đồng.

-           Tính thuế GTGT của hàng hoá bán ra.

-           Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.

-           Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu liên kết số liệu với kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho.