Tổng quan phân hệ hàng tồn kho trong phần mềm Cost Accounting

Các chức năng chính của phân hệ kế toán hàng tồn kho

-           Vào các phiếu nhập (nhập từ sản xuất và nhập khác)

-           Vào các phiếu xuất (xuất cho sản xuất, xuất điều chuyển kho và xuất khác)

-           Theo dõi tồn kho tức thời và tồn kho cuối kỳ

-           Tính giá vật tư tồn kho: giá trung bình tháng, giá trung bình ngày, giá NTXT hoặc giá đích danh

-           Cập nhật thông tin và phân loại danh điểm vật tư

-           Theo dõi theo VNĐ và ngoại tệ

-           Phân hệ kế toán hàng tồn kho liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán công nợ phải trả, kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp, kế toán chi phí giá thành.