Tổng quan phân hệ kế toán tổng hợp trong phần mềm Cost Accounting

Các Menu chính của phân hệ kế toán tổng hợp bao gồm:

1. Cập nhật số liệu

Bao gồm phiếu kế toán và các bút toán cuối kỳ

2. Sổ sách NKC

Bao gồm hệ thống sổ sách kế toán, sổ nhật ký

3. Sổ kế toán chi tiết

Bao gồm các sổ chi tiết của 1 tài khoản và nhiều tài khoản

4. Tra cứu số liệu

Bao gồm các bảng kê chứng từ, bảng kê chứng từ dạng dựng cột theo TK đối ứng

5. Danh mục từ điển

Bao gồm danh mục tài khoản và in danh mục tài khoản