Tổng quan phân hệ mua hàng, phải trả trong phần mềm Cost Accounting

Các chức năng chính của phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả

-           Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng mua vào theo mặt hàng, nhà cung cấp và đơn hàng/hợp đồng.

-           Tính thuế GTGT của hàng hoá mua vào.

-           Theo dõi các khoản phải trả và việc thanh toán cho các nhà cung cấp.

-           Cập nhật các phiếu nhập mua: nội địa, nhập khẩu, chi phí mua hàng, hoá đơn mua dịch vụ.

-           Cập nhật các phiếu xuất trả lại nhà cung cấp.

-           Cập nhật các chứng từ phải trả khác và chứng từ bù trừ công nợ.

-           Theo dõi theo VNĐ và ngoại tệ

-           Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả liên kết số liệu với phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp, kế toán hàng tồn kho.