Video hướng dẫn cập nhật số dư đầu kỳ phần mềm Cost Accounting

Các phím chức năng: F3 - Sửa, F4 - Thêm, F10 - Tổng cộng