Tổng quan phân hệ tiền mặt trong phần mềm Cost Accounting

Các chức năng chính của phân hệ kế toán vốn bằng tiền

-           Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

-           Theo dõi theo tiền VNĐ và ngoại tệ

-           Theo dõi tiền gửi, tiền vay tại nhiều ngân hàng khác nhau

-           Theo dõi số dư tức thời tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại từng tài khoản ở các ngân hàng

-           Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, hợp đồng, hoá đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí…

-           Theo dõi chi tiết tình hình vay tiền, tính lãi, trả nợ gốc, số dư theo từng khế ước vay tại các ngân hàng, các đối tượng cho vay khác

-           Theo dõi chi tiết tình hình cho vay, tạm ứng và tình hình thu hồi các khoản cho vay, thanh toán tạm ứng của từng đối tượng