Hướng dẫn cập nhật các chứng từ trong phân hệ tồn kho

Các loại chứng từ của phân hệ kế toán hàng tồn kho

Trong phân hệ kế toán hàng tồn kho có 3 loại chứng từ:

-          Phiếu nhập kho

-          Phiếu xuất kho

-          Phiếu xuất điều chuyển

Phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho dùng để cập nhật các phiếu nhập thành phẩm từ sản xuất, nhập trả lại các NVL từ sản xuất, nhập điều chuyển, nhập khác.

Các phiếu nhập mua được cập nhật ở phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả.

Trong trường hợp điều chuyển kho qua 2 bước thì phiếu nhập điều chuyển được cập nhật ở menu này. Nếu thực hiện điều chuyển kho 1 bước thì phiếu nhập điều chuyển cập nhật ở menu phiếu xuất điều chuyển kho.

Phiếu xuất kho

Phiếu xuất kho dùng để cập nhật các phiếu xuất NVL, CCLĐ… cho sản xuất, cho sử dụng và xuất khác.

Xuất bán được cập nhật ở menu hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho tại phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu.

Trong trường hợp điều chuyển kho qua 2 bước thì phiếu xuất điều chuyển được cập nhật ở menu này. Nếu thực hiện điều chuyển kho 1 bước thì phiếu xuất điều chuyển cập nhật ở menu phiếu xuất điều chuyển kho.

Trong trường hợp nhập mua và xuất thẳng luôn thì sử dụng màn hình phiếu nhập xuất thẳng ở phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả.

Phiếu xuất điều chuyển

Trong trường hợp điều chuyển kho 1 bước thì phiếu xuất điều chuyển được cập nhật ở menu này. Khi này chương trình tự động tạo luôn phiếu nhập kho điều chuyển. Nếu thực hiện điều chuyển kho qua 2 bước thì phiếu xuất điều chuyển cập nhật ở menu phiếu xuất kho.

Lưu ý sử dụng khi xuất điều chuyển:

-          Thêm 2 mã giao giao dịch cho phiếu nhập, phiếu xuất để đáp ứng phiếu xuất điều chuyển trong trường hợp 2 kho có 2 vị trí địa lý khác nhau hoặc 2 thủ kho khác nhau.

-          Trước đây, chương trình chỉ cho phép nhập phiếu xuất điều chuyển cho 2 kho (1 kho nhập và 1 kho xuất) bằng phiếu xuất điều chuyển. Nhưng nếu 2 kho đó sử dụng 2 chương trình khác nhau thì chương trình phải làm 1 phiếu nhập và một phiếu xuất nhưng không thể lọc riêng những phiếu này khi lên báo cáo.

-          Hiện nay, phiếu xuất kho có thêm 1 mã giao dịch số 5 là Xuất điều chuyển để xuất điều chuyển trong trường hợp kho nhập không thuộc quyền quản lý của mình. Trong phiếu nhập kho cũng thêm 1 mã giao dịch số 5 là Nhập điều chuyển nhập điều chuyển trong trường hợp kho xuất không thuộc mình quản lý.

-          Trong trường hợp này thì khi nhập liệu không có nhập mã kho nhập hoặc mã kho xuất. Vì thực tế, trong hệ thống của chương trình làm phiếu xuất không có mã kho nhập đó trong danh mục kho. Tương tự, trong hệ thống của chương trình làm phiếu nhập không có mã kho xuẩt trong danh mục kho. Vậy làm sao theo dõi được các phiếu/xuất nhập điều chuyển? chỉ có cách nhập vào trường diễn giải hoặc sử dụng trường tự do để theo dõi riêng mã kho nhập hoặc xuất điều chuyển đó. Khi lên báo cáo có thể lọc số liệu theo mã giao dịch số 5 là có thể lọc được những phiếu xuất điều chuyển.

-          Tóm lại, chương trình cho phép làm 1 phiếu xuất điều chuyển (Phiếu xuất kho, mã giao dịch số 5) và 1 phiếu nhập điều chuyển (Phiếu nhập kho, mã giao dịch số 5) thay cho 1 phiếu xuất điều chuyển như các phiên bản trước.