Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cost ERP

Hướng dẫn thực hiện các bút toán cuối kỳ

Bút toán tính giá vốn hàng hóa || Bút toán kết chuyển cuối kỳ || Bút toán tính và phân bổ khấu hao

Hướng dẫn cập nhật các chứng từ

Phiếu nhập mua || Hóa đơn bán hàng || Phiếu thu tiền || Phiếu chi tiền ||Phiếu xuất kho || Phiếu nhập kho || Phiếu kế toán

Hướng dẫn cập nhật các số dư đầu kỳ vào phần mềm Cost ERP

Số dư đầu kỳ các tài khoản thường || Số dư đầu kỳ các TK công nợ || Số dư đầu kỳ hàng hóa vật tư || Số dư đầu kỳ của công trình (dự án) 

Các danh mục được hướng dẫn cụ thể bằng Video

Danh mục tài khoản  || Danh mục khách hàng  ||  Danh mục hàng hóa vật tư  ||  Danh mục khoản mục phí  ||  Danh mục công trình xây dựng