Hướng dẫn thực hiện các bút toán cuối kỳ

Bút toán tính giá vốn hàng hóa || Bút toán kết chuyển cuối kỳ || Bút toán tính và phân bổ khấu hao