Hướng dẫn cập nhật các số dư đầu kỳ vào phần mềm Cost ERP

Số dư đầu kỳ các tài khoản thường || Số dư đầu kỳ các TK công nợ || Số dư đầu kỳ hàng hóa vật tư || Số dư đầu kỳ của công trình (dự án)