Tổng hợp video hướng dẫn phần mềm kế toán Cost Accounting

Video hướng dẫn cập nhật chứng từ trong phần mềm kế toán Cost Accounting

Các phím tắt dùng khi cập nhật chứng từ trong phần mềm kế toán Cost Accounting: Ctrl + chữ cái gạch chân trong phím

Video hướng dẫn cài đặt chương trình phần mềm kế toán Cost Accounting

Link tải chương trình:  https://cost.com.vn/download-san-pham-phan-mem-ke-toan-cost-accounting/

Video hướng dẫn cập nhật các danh mục trong phần mềm kế toán Cost Accounting

Các phím chức năng cơ bản trong các danh mục: F2- Xem, F3 - Sửa, F4 - Thêm mới, F5 - Tìm theo tên, F6 - Đổi mã, F8 - Xóa  

Video hướng dẫn cập nhật số dư đầu kỳ phần mềm Cost Accounting

Các phím chức năng: F3 - Sửa, F4 - Thêm, F10 - Tổng cộng