Video hướng dẫn cập nhật chứng từ trong phần mềm kế toán Cost Accounting

Các phím tắt dùng khi cập nhật chứng từ trong phần mềm kế toán Cost Accounting: Ctrl + chữ cái gạch chân trong phím