Tổng quan các chức năng của phân hệ hệ thống trong phần mềm Cost Accounting

Các menu chính của phân hệ hệ thống gồm có:

1. Quản lý số liệu

Bao gồm các chức năng liên quan đến lưu trữ Backup dữ liệu, chạy xóa các file temp, file đệm trong chương trình

2. Quản lý người sử dụng

Bao gồm khai báo thông tin người sử dụng, phân quyền cho từng người sử dụng

3. Danh mục từ điển

Chứa các danh mục khai báo thông tin tổng quan của chương trình

4. Trợ giúp

Chứa mục thư giãn và các thuật ngữ kế toán được dùng trong phần mềm

5. Kết thúc