Hướng dẫn chi tiết menu: Quản lý người sử dụng

1. Khai báo người sử dụng và phân quyền

Bước 1: Đăng nhập mật khẩu vào phần mềm

Bước 2: Khai báo các user sẻ sử dụng chương trình bao gồm

Mã người đăng nhập, tên người đăng nhập, mật khẩu

Dùng tính năng ở ô "Phân quyền" để phân quyền tổng thể cho 1 User nào đó được dùng phân hệ nào

Dùng tính năng ở ô "Chi tiết" để phân quyền chi tiết "làm mới, được sửa, được xem" cho 1 user nào đó